Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de website van HVM Websites(verder genoemd: ‘de website’) besteden, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: ‘de informatie’) op de website onvolledig c.q. onjuist is. Wij kunnen u ten aanzien hiervan dan ook geen garanties geven.

De informatie op de website wordt door ons periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

Hoewel het ons inziens voor zich spreekt, wijzen wij u erop dat een bezoeker van de website geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder toestemming van HVM Websites. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.

Omdat wij niet weten met welk doel u onze website bezoekt en ook niet weten waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de website, of de websites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Gezien het voorgaande sluit HVM Websites dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de websites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website en of de informatie te kunnen raadplegen.
Voor maatwerk/programmeerwerk en werk buiten onze offerte hanteren wij een standaard uurtarief van €50,-

Daarnaast zijn alle prijzen vermeldt op onze website exclusief BTW.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein en eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Waarom gebruiken wij cookies? Wij plaatsen cookies op uw computer voor het leveren van een betere beleving, gebruikerservaring en volledige werking van deze website. Cookies worden dus gebruikt om deze website optimaal te laten functioneren en bezoek aan deze website volgen. Wij kunnen bezoekers van deze website niet herleiden tot de pc’s die bezoekers gebruiken en evenmin tot een persoon, want cookies slaan geen informatie op over naam, leeftijd, geslacht, en andere persoonlijke gegevens. Dat is strijdig met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tenslotte gebruiken wij cookies om advertenties af te stemmen op uw interesse en om te voorkomen dat dezelfde advertenties meerdere malen worden getoond.

Wij gebruiken de volgende cookies
Functionele cookies met de cookienamen: CAKEPHP, sessionid, csrftoken Deze cookies zijn nodig voor de werking van deze website. Zonder deze cookies zouden functies als inloggen, elektronische betalen en het versturen van formulieren niet functioneren. Cookies kunnen ook gebruikt worden om tijdelijk voorkeuren op te slaan. Ze worden automatisch verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten.

Analytische cookies cookienamen: __utma, __utmb, __utmz, __utmv, __utmx

Wij gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Hierdoor krijgen wij inzicht welke pagina’s het vaakst bezocht worden. Google Analytics geeft eveneens aan of de website goed functioneert. Deze cookies dragen bij aan het gebruikersgemak van onze bezoekers en helpen ons deze website steeds weer te verbeteren.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Daarop hebben wij geen invloed. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers. Er is ook daar sprake van een voldoende bescherming van eventuele persoonsgegevens.

Social Media
Onze website biedt de mogelijkheid om onze webpagina’s te promoten op sociale netwerken (voorbeeld: Twitter). Sociale media hanteren hun eigen privacyverklaring en waarborgen een voldoende bescherming van eventuele persoonsgegevens.

Algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn op overeenkomsten tussen klant en HVM Websites, bij akkoord gaan offerte.

Artikel Identiteit

Bedrijfsnaam: HVM Websites
Contact: de heer H. Hakobyan
Bezoek/postadres: Count Basiestraat 16
Postcode/Woonplaats: 3813 ZP, Amersfoort
Tel: +316 25 1993 75
E-mail: info@hvmwebsites.nl
BTW: NL002435647B86
KvK: 64190153
IBAN: NL61 RABO 015 8283 945

Artikel 1 Definities
1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op en deel uitmaken van iedere overeenkomst gesloten tussen HVM Websites en een klant.
2. Derde(n): een of meer betrokkenen die niet partij zijn bij de overeenkomst tussen HVM Websites en een klant.
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen HVM Websites en een klant met betrekking tot vervaardigen en/of onderhouden en/of hosten van een website.
4. Klant: de afnemer van diensten van HVM Websites. Dit kunnen zowel bedrijven als particulieren zijn.
5. Schriftelijk: niet zijnde mondeling en waaronder ook elektronisch verkeer valt.
6. Meerwerk: werkzaamheden die bovenop de werkzaamheden komen die bij het aangaan van de overeenkomst zijn overeengekomen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die tussen HVM Websites en een klant bestaan.
2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd door HVM Websites. De afwijking heeft slechts gelding binnen de overeenkomst waarin de afwijking is overeengekomen.
3. Algemene voorwaarden van de klant van welke strekking dan ook worden door HVM Websites uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, dan heeft dat geen gevolgen voor de overige bepalingen, deze behouden steeds hun gelding.
5. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere handeling van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen HVM Websites en klant, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
1. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van HVM Websites zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk iets anders over is afgesproken.
2. De website van HVM Websites geldt als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst.
3. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat HVM Websites een schriftelijke aanvaarding op een door haar gedaan aanbod ontvangt, dan wel dat HVM Websites een aan haar gericht aanbod schriftelijk aanvaardt.

Artikel 4 Prijzen, facturatie en betalingen
1. Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn altijd exclusief BTW.
2. Facturatie vindt in beginsel 50% voor aanvang en 50% na oplevering plaats, behoudens de situatie genoemd in lid 2 van ‘ Uitvoering overeenkomst’.
3. De prijs die wordt gefactureerd is de prijs die vooraf is afgesproken, eventueel vermeerderd met de kosten voor meerwerk waar de klant zijn schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
4. Het uurtarief voor dit meerwerk zal altijd vooraf met de klant worden besproken en schriftelijk worden vastgelegd. Dit kan al in de offerte worden meegenomen maar ook later ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst.
5. Betaling dient plaats te vinden binnen 10 dagen niet zijnde werkdagen aan HVM Websites.
6. De factuur wordt in beginsel digitaal verstrekt. Indien de klant een papieren factuur wenst, dan zal zij HVM Websites hier zelf om dienen te verzoeken. De betalingstermijn zoals vermeld op de digitale factuur is leidend en zal niet worden verlengd indien de klant een papieren factuur wenst.
7. In verband met de digitale toezending van de factuur is de klant verplicht om een goed werkend e-mailadres aan HVM Websites te verstrekken.
8. Indien HVM Websites de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal de klant, zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is, 2 % rente per maand verschuldigd zijn over het openstaande bedrag. De open gevallen rente zal steeds bovenop het openstaande bedrag worden geteld waarover in de daarop volgende maand weer 2 % rente wordt geheven.
9. Indien de klant nalatig blijft de betaling te voldoen, dan kan HVM Websites, zonder verplicht te zijn tot nadere kennisgeving, besluiten de vordering ter incasso uit handen te geven. De kosten die gemoeid zijn met een buitengerechtelijk dan wel gerechtelijk traject komen voor rekening van de klant.
Deze kosten komen in ieder geval neer op minimaal 15 % van het totale bedrag, met een minimum van € 40,- te vermeerderen met BTW.
10. HVM Websites is bovendien gerechtigd zonder nadere kennisgeving de website op non-actief te zetten als de betaling langer dan 20 dagen uitblijft.

Artikel 5 Onderhoud
1. Voor het onderhouden van de website biedt HVM Websites onderhoudscontracten aan.
2. Dit onderhoud ziet toe op:
a. het doorvoeren van software updates een keer per maand;
b. problemen die voortkomen uit het doorvoeren van updates worden gratis verholpen;
c. het verhelpen van onvolkomenheden die een normaal functioneren van de website in de weg staan.
3. Het onderhoud wordt gewoonlijk verricht vanuit de standplaats van HVM Websites zelf. HVM Websites kan op afstand met de klant meekijken in het systeem van de klant. De toestemming hiervoor wordt geacht te zijn gegeven door de klant bij het sluiten van de overeenkomst en aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Indien de klant dit anders wenst dan zal hij dit voor de genoemde sluiting en aanvaarding schriftelijk bij HVM Websites dienen aan te geven.
Indien de klant wenst dat HVM Websites naar de klant toekomt, dan wordt dit gezien als meerwerk hetgeen apart gefactureerd zal worden. Dit zal vooraf met de klant besproken worden
4. Het updaten van een website thema valt uitdrukkelijk niet onder het onderhoud.
Indien een klant hieraan behoefte heeft, dan valt dit onder meerwerk en dient hier eerst een schriftelijke afspraak over gemaakt te worden.
5. Voor klanten die tegen betaling maandelijks beveiligd zijn tegen hacking, geldt in beginsel dat hacks binnen 48 uur na kennisgeving kosteloos worden hersteld.

Artikel 6 Verplichtingen klant
1. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing van de website, hieronder mede verstaan de beveiliging van gegevens.
2. De klant dient er in geval van een onderhoudscontract zorg voor te dragen dat HVM Websites te allen tijde bij de website kan. Dit betekent onder meer dat het aanpassen van inloggegevens aan HVM Websites gecommuniceerd dient te worden.
3. De klant is verplicht om voor tijdige en deugdelijke aanlevering van het materiaal te zorgen dat op de website dient te komen.

Artikel 7 Verplichtingen HVM Websites/Uitvoering overeenkomst
1. HVM Websites en de klant spreken vooraf het te behalen resultaat af en HVM Websites zal er voor instaan om de dienstverlening met zorg uit te voeren en het afgesproken resultaat op te leveren, tenzij dit door oorzaken welke haar niet zijn toe te rekenen wordt belet.
2. De klant is gehouden om alle door HVM Websites verlangde gegevens en informatie te verstrekken die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.
Indien de klant de informatie niet of niet tijdig verstrekt, kan HVM Websites na daartoe een tweetal verzoeken te hebben gedaan haar prestatie opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden. Ook als de klant besluit de opdracht terug te trekken, kan HVM Websites haar prestatie opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden. In alle drie de gevallen zal HVM Websites een factuur sturen voor de reeds gemaakte kosten + 30 % van het offertebedrag tot maximaal 100% van het offertebedrag.
In geval van ontbinding is HVM Websites volledig van haar verplichtingen ontslagen en is zij niet gehouden hetgeen eerder al door haar is ontvangen in welke zin dan ook terug te geven.
3. Ter uitvoering van elke overeenkomst staat HVM Websites er voor in een goed werkende site op te leveren. Aan deze verplichting is geheel voldaan zodra de klant akkoord gaat met het resultaat en de site definitief aan hem wordt opgeleverd. Indien er geen onderhoudscontract is afgenomen, vervalt nadien elke aanspraak over de uitvoering van de overeenkomst.
4. Bij de oplevering plaats HVM Websites een opleverback-up op de server. De klant krijgt via een dropbox-link toegang tot deze back-up. Daarnaast wordt elke dag een back-up gemaakt van de database en de website bestanden. Dit betekent dat de dan geldende instellingen worden opgeslagen. Als gevolg hiervan kan HVM Websites maximaal een 14 dagen oude back-up voor de klant terugzetten. Indien de klant behoefte heeft aan oudere back-ups dan zal de klant deze zelf dienen te maken dan wel dit in overleg door HVM Websites te laten doen. Afhankelijk van de gemaakte afspraken zal dit vallen onder het onderhoudscontract of onder meerwerk.

Artikel 8 Wijzigingen en meerwerk
1. HVM Websites brengt vooraf de benodigde werkzaamheden in kaart en de daaraan verbonden kostprijs voor de klant. De klant geeft hierop, mondeling dan wel schriftelijk, zijn akkoord voordat een aanvang met de werkzaamheden wordt genomen. Indien de klant gaandeweg op een nieuw idee komt welke een ingrijpende wijziging van de eerder vastgestelde werkzaamheden inhouden, dan zal HVM Websites deze wijzigingen tegen meerprijs ten uitvoer leggen, tenzij de aard van de werkzaamheden zodanig is dat er als het ware een nieuw project ontstaat. In dit specifieke geval kan HVM Websites in overleg met de klant ertoe besluiten om van vooraf aan te beginnen en voor de eerder gemaakte kosten een factuur te sturen.
2. Indien er sprake is van meerwerk dan zal HVM Websites dit eerst met de klant opnemen en daar een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak over maken voordat met het meerwerk wordt begonnen.

Artikel 9 Duur en beëindiging
1. Het afnemen van een website bij HVM Websites betekent in beginsel dat de klant ook zijn hosting bij HVM Websites onderbrengt, tenzij anders is overeengekomen. De hostingtermijn bedraagt een jaar. Daarna gaat dit abonnement over naar een abonnement voor onbepaalde tijd. De hosting kosten worden nog steeds per jaar vooraf gefactureerd, maar het abonnement is per maand opzegbaar.
2. Indien de klant vooraf of gedurende de looptijd van de hosting de voorkeur heeft om zijn hosting ergens anders dan bij HVM Websites wenst onder te brengen, dan is de klant daartoe gerechtigd na betaling van een administratieve vergoeding van € 75,-.
3. Indien de klant aan het einde van de looptijd van de hosting naar een andere host of provider wil overstappen zal HVM Websites hieraan alle medewerking verlenen. Voor het klaarzetten van de de verhuizing wordt eenmalig een administratieve vergoeding gerekend van € 25,-.
4. Een onderhoudscontract wordt aangegaan voor minimaal een jaar. Daarna gaat dit abonnement over naar een abonnement voor onbepaalde tijd. De kosten voor dit onderhoudscontract worden nog steeds per jaar vooraf gefactureerd, maar het abonnement is per maand opzegbaar.
5. Opzegging van de hosting dan wel het onderhoudscontract dient schriftelijk en één maand voor het einde van de looptijd te gebeuren.

Artikel 10 Levering en levertijd
1. De klant krijgt één feedbackronde om zijn op- en aanmerkingen te geven dan wel wijzigingen voor te stellen, tenzij iets anders is overeengekomen.
2. De wijzigingen mogen niet van dien aard zijn dat daarmee eigenlijk een nieuwe weg wordt ingeslagen.
Het gaat hier dan ook om kleine aanpassingen.
3. Op- en aanmerkingen en wijzigingsvoorstellen die na de feedbackronde worden aangedragen, worden als meerwerk gezien en kunnen slechts worden meegenomen als de klant bereid is het meerwerk hiervoor te betalen.
4. HVM Websites geeft schriftelijk bij de klant aan tot welke termijn de feedbackronde duurt.
5. De finale levertijd zal steeds in overleg met de klant aan de hand van zijn persoonlijke wensen worden bepaald.
6. Indien de klant ,ondanks een aantal verzoeken, niet of niet tijdig informatie aanlevert voor de bouw dan wel afronding van de website, kan HVM Websites ermee volstaan om op de afgesproken opleverdatum een onafgeronde website aan de klant over te dragen waarmee HVM Websites zij aan haar contractuele verplichting jegens de klant voldoet.
Tijdig in de zin van dit artikel is dat de informatie wordt aangeleverd binnen twee maanden.
7. Bij definitieve oplevering van de website ontvangt de klant:
a. toeganggegevens tot een dropboxaccount voor de opleverback-up van zijn website
b. een standaard handleiding hoe zelf aanpassingen te kunnen doen op de website
c. een document met alle inloggegevens

Artikel 11 Eigendom
1. Zolang de website in aanbouw is, ligt het auteursrecht van de website volledig bij HVM Websites. De klant krijgt in dit stadium enkel een tijdelijk toegangsrecht voor de website.
2. Zodra de website door de klant is geaccordeerd wordt de website en het daarop rustende auteursrecht aan hem overgedragen. Het staat de klant daarmee geheel vrij om teksten en afbeeldingen eigenstandig aan te passen of zelf de layout te gaan wijzigen dan wel een ander bedrijf inschakelen om aanpassingen aan de website te laten verrichten.
3. Door HVM Websites geregistreerde domeinnamen voor klanten, zijn na betaling eigendom van de klant.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. HVM Websites verzorgt door middel van haar onderhoudscontracten voor het gebruik van actuele software. Zij is niet aansprakelijk voor schade welke veroorzaakt wordt doordat de klant vasthoudt aan het gebruik van verouderde software. Indien de klant twijfels heeft over de actualiteit van de door haar gebruikte software, dan zal zij uit eigener beweging en zo spoedig mogelijk met HVM Websites hierover contact op dienen te nemen.
2. HVM Websites levert na akkoordverklaring van de klant een goed werkende website op voorzien van alle software updates van dat moment. HVM Websites heeft daarmee geheel aan zijn verplichtingen voldaan. Vanaf dat moment gaan ook afgenomen onderhoudscontracten in. Mocht de klant nog geen onderhoudscontract hebben afgenomen, dan kan hij dat vanaf dit moment alsnog doen tegen de dan geldende prijzen. Schade die zich voordoet na de oplevering zoals hierboven genoemd maar voordat er een onderhoudscontract van kracht is, komen geheel voor rekening van de klant.
3. HVM Websites is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hacking.
4. HVM Websites erkent geen enkele aansprakelijkheid voor onvolkomenheden van de website van de klant indien de klant de hosting elders dan bij HVM Websites heeft ondergebracht.
5. HVM Websites garandeert dat de door haar gebruikte software up-to-date is, zowel van het CMS systeem als ook de bijbehorende plug ins. Voor het overige verstrekt HVM Websites geen garanties.
6. HVM Websites is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen veroorzaakt door derden waarmee zij samenwerkt dan wel afhankelijk van is en waarop zij geen invloed kon uitoefenen.

Artikel 13 Overmacht
1. HVM Websites is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid, die niet aan haar opzet of schuld te wijten is.
Hieronder wordt mede verstaan niet-verwijtbare gedragingen van toeleveranciers en/of derden die HVM Websites voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt dan wel heeft ingeschakeld.
2. In geval van onmacht aan de zijde van HVM Websites worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmachtssituatie van HVM Websites langer dan 60 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
Gedeeltelijke prestaties worden naar verhouding afgerekend.

Artikel 14 Privacy
1. Indien de gegevens van de klant nodig zijn voor de aanvraag van een domeinnaam en/of hosting, dan worden de gegevens daarvoor gebruikt.
Voor het overige zal gebruikmaking van persoonsgegevens voor welke doeleinden dan ook pas plaatsvinden nadat daartoe de schriftelijke toestemming van de klant is verkregen.
2. Alle door de klant aangeleverde persoonlijke informatie blijft vertrouwelijk. Voor wat betreft de zakelijke informatie heeft te gelden dat deze enkel wordt gebruikt voor het vullen van de website.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
1. De overeenkomst tussen HVM Websites en de klant wordt beheerst door Nederlands recht.
2. De geschillen welke tussen HVM Websites en de klant mochten ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst, zullen uitsluitend dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.